Projekty budynków

W zakresie naszych usług znajduje się pełen proces projektowy związany z planowaną inwestycją budowlaną. Projekt budowlany jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W opracowaniu znajdziemy projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, oświadczenia jednostek odpowiedzialnych o zapewnieniu dostaw energii, gazu, wody, a także o odprowadzeniu ścieków i przyłączeniu obiektu do sieci kanalizacyjnej, wodociągowej itp. Wszystkie wymagane formalności możemy wypełnić w Twoim imieniu!

Zakres usług dodatkowych:

 

                      1   2   3   4   5   6

                     7   8   9   10   11   12

 

  • kompleksowe projekty budowlane (wszystkie branże i uzgodnienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: domów jednorodzinnych, budynków biurowych, handlowo- usługowych, przemysłowych

 

  • projekty rozbudowy i moderniczacji istniejących obiektów

 

  • sprzedaż projektów typowych – współpracujemy z biurami projektowymi z całej Polski (MG Projekt, LK projekt, Z500, Archon,Archeton), oferując sprzedaż projektów gotowych domów jednorodzinnych i innych obiektów. Z chęcią pomożemy przy wyborze Twojego wymarzonego domu

 

  • adaptacje projektów gotowych –  sprawdzenie projektu typowego pod względem zgodności z decyzją o warunkach zabudowy lub z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych dokumentów formalnych-prawnych i opinii, wykonanie planu zagospodarowania terenu, sporządzenie planu BIOZ – plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotowanie projektu budowlanego zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, uzgodnienia z rzeczoznawcą: p.poż i sanitarnym

 

  • inwentaryzacje techniczne obiektów budowlanych zawierające: opis techniczny, rzut działki z inwentaryzowanym budynkiem (plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesionym budynkiem), rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje przez wszystkie kondygnacje, elewacje budynku

 

  • kierownik budowy (również obiekty zabytkowe)

 

  • inspektor nadzoru, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie, który pomoże przy realizacji inwestycji. Dzięki niemu osiągniesz zamierzone efekty przy minimalnym poziomie ryzyka. Dopilnuje, aby proces budowy przebiegał zgodnie z przepisami, a obiekt został wykonany z największą starannością, zgodnie z planowanym harmonogramem i kosztorysem. Do naszych obowiązków należy m. in.: reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniem na budowę i określonymi przepisami prawnymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy

 

  • przeglądy okresowe budynków (roczne, pięcioletnie)

 

  • ekspertyzy oraz opinie budowlane

 

  • świadectwa i projekty charakterystyki energetycznej

 

  • doradztwo techniczne – posiadamy szeroką wiedzę techniczna na temat stosowanych w budownictwie rozwiązań technicznych i materiałowych w każdej branży. Zaopiniujemy przedstawione rozwiązania, zgłosimy swoje uwagi, wskażemy alternatywne rozwiązania

 

  • inwestor zastępczy – przejmuje pełne przygotowanie i obsługę inwestycji. Dysponuje niezbędnym doświadczeniem i kompetentnym zespołem pracowników, dzięki temu zapewniamy odpowiednią jakość obsługi inwestycji. Dobieramy także w imieniu Inwestorów najkorzystniejsze oferty z wszystkich branż budowlanych, koordynujemy współpracę firm wykonawczych i sprawujemy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami.

 

Reprezentujemy Inwestora w kwestiach technicznych i handlowych wykorzystując wiedzę zdobytą przy koordynacji wcześniejszych dużych projektów.

 

Projektowanie budynków – Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Warszawa , Łódź